توي 2 سال گذشته خيلي اتفاقات افتاد كه نبايد ميافتاد و خيلي ها رفتند كه حكمت نبودشونو نمي فهمم و خيلي ها هنوز نفس ميكشند در حالي كه حكمت وجودشون رو نمي فهمم


خيلي ها ساده تر از اوني كه فكرشو ميكردم رفتند....

خيلي ها به خاطر عقيده و نظرشون رفتند

خيلي ها هم رفتند تا از اين دنياي لعنتي و ظلم جور ظالم نفسي كشيده باشند

به هر حال....

رفتند....


دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 8 1390
X